خاطره

سلام

 

حین انجام کاردریکی ازدفاتراسنادرسمی که بابانک مسکن طرف قراردادبود به داستانی جدید وشنیدنی وعبرت آموزبرخوردکردیم :

 

یکی ازمشتریان - یابهتربگم جاعلان - باجعل مهردفترخانه درستون ملاحظات صفحه نقل وانتقالات سنددرجلوی سندرهنی تنظیم شده مهردفترخانه راجعل کرده بود وامضای سردفتردیگری رادرآن زده بودوسندرهنی رافسخ وملک رافک رهن کرده بود . دریکی دیگرازدفاتراسنادرسمی باردیگرملک رادررهن بانک پارسیان گذاشته بودومجدداوام کلانی گرفته بودکه سرجمع ازارزش ملک بیشتربود .

این جاعل ارجمندباردیگرملک رافک رهن کرده وسپس به ازهمه جابیخبری وکالتی معامله کرده کرده بود . لازم به ذکره که دیگه حتی یک قسط هم بابتش پرداخت نکرده بودوناپدیدشده بود .

چندسوال :

پس استعلام ثبت راچه کرده بود ؟ مگرنه اینکه بایددستش رو میشد ؟

چرادادگاه انتظامی برای دفترخانه ای که مهرش بیرون ازدفترجعل شده بود باید به تخلف رای میداد ؟ چه تخلفی ازطرف آن دفترنگون بخت سرزده بود ؟ والبته بااعتراض هم نتوانست ثابت کند که تخلفی ازطرف ایشان صورت نگرفته .

 

نتیجه اخلاقی : چشمک

هیچوقت به سندرهنی که درستون انتقالات فسخ وابطال شده اعتمادنکرده واگرشده حتی یک تلفن به دفترخانه قبلی بزنید .

خداوندهمه راازشر فاسقین وجاعلین وبازرسین حفظ نماید .

انشاالله ..

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
میرزا بنویس

درود بر شما همکار محترم سند با توجه به قانون تسهیل بر اثر استعلام ثبت وبا تصدیق مطابقت با دفتر املاک تنظیم میشود و سردفتر نمیتواند به ستون شک نماید واگرنه کار مردم معطل خواهد ماند ..در قضیه مطروحه باید دید فسخ نامه با چه مهر و امضایی به ثبت رفته و توسط چه کسی تحویل گرفته شده مسلما" پشت پرده خبرهایی بوده است

عمو

سلام البته چنین مردی در مرکز استان ما هم شنیدم که اتفاق افتاده است ولی برای حل مشکل استعلام جاعل استعلام را خودش گرفته که به ثبت تحویل دهد وجواب بیاورد (در بعضی جاها چنین است) ولی به ثبت نبرده بود و یک جواب جعلی شبیه همان که ثبت هر روز به دفترخانه جواب می دهد درست کرده بود وتحویل دفتر داده بود و عجله کرده بود وکار خود تمام والفرار وام کلان گرفته وفلنگ را بسته بود بعدا که بانک دنبال وی رفته بود دیده بود همه چیز جعلی بود مدارک هویت جعلی و سند جعلی پاسخ استعلامها جعلی و حتی ملکی که کارشناس بانک دیده بود پلاک دیگری و متعلق به ثالثی بوده