خوبی که ازحد بگذرد ، نادان خیال بدکند ...

سلام

بالاخره طاقت بنده طاق شد و یکدفعه ازپشت میزبلندشده وبه طرف اداره کل ثبت اسنادواملاک کشورراهی شدم ..

باخودم میگفتم یک نفرباید کاری بکند ، چرا آن یکنفرمن نباشم ؟! مگر من چمه ؟!

به اداره رسیدم ، تا اونجا خودخوری کردم وحرص خوردم ..

تنهاکسی که دردسترس وقابل دیدن بود آقای کرمخانی معاون اموراسنادبود ..

رفتم پیشش وبعدازسلام گفتم ازهمکاران شماهستم .

همینطورکه به کاراش میرسید سری بلندکردوگفت کجا ؟ کانون ؟!

گفتم خیریکی ازدفاتراسنادرسمی تهران .. متعجب شدوگفت خوب بفرمائید ..؟!

گفتم آقای کرمخانی اوضاع دفاتراسنادرسمی بسیاروخیم است ! پس تکلیف حق التحریرچه شد ؟

سرش رادوباره روی اوراق روی میزبرمیگرداندومیگوید این کارفقط درحیطه اختیارآقای تویسرکانی است و مادخالتی درآن نداریم .

گفتم آقای کرمخانی درآمدهاوهزینه ها به هیچ عنوان بایکدیگرهمخوانی ندارد اگربه زودی کاری انجام نشود یابه سمت و سوی کارهائی میرویم که تابحال نکردیم یابایدبه فکر دست وپاکردن شغل دیگری باشیم واستعفا دهیم .

گفت میدانم که آقای تویسرکانی درحال بررسی تغییرتعرفه هاست واین امربزودی انجام میشود .

گفتم تا کی باید صبرکنیم ؟! درضمن شنیده ایم که گفته اندتغییرتعرفه هابعلت امکان ایجادتورم کنسل شده ؟!

گفت به هیچ عنوان اینطورنیست وایشان درحال بررسی هستند که تعرفه هاتغییر کند ولی ازمدت آن بیخبرم .

تشکرکردم وبیرون آمدم اما سیرنشدم ! سراغ یکی ازکارمندان آنجاکه دوستی کمی باایشان داشتم رفتم . میخواستم هرطورکه شده وقتی برای صحبت حضوری باآقای تویسرکانی بگیرم .

گفت سه شنبه هامیتوانی بیائی ولی آیابشه یانشه !!!

گفت تقصیرخودتان است ! چندنفرجمع شویدحداقل نامه ای بدهید .. چیزی نگفتم ! تشکرکردم وخداحافظی !

نتیجه :

1- حق التحریرهاافزایش میابد.. کی وچه مقدار خداعالم است !

2- کارتعدیل حق التحریر بدست کسی است که کوچکترین اطلاعی ازمشکلات ماندارد ! اگرداشت خیلی زودتراقدام میکرد

3- مقصراصلی خودماهستیم که ساکت نشستیم ومنتظریم .

4- همان عنوان مطلب !!!  

/ 2 نظر / 21 بازدید
دفتریار

باسلام احتراما@بردارگرامی خواهشمنداست نحوه محاسبه مالیات دفتریاراصیل وکفیل رابرایم ارسال فرمائید ودرضمن آیامالیان کفالت دفتریاری راجدامحاسبه می کنندیاباکل 15 %دودفترخانه (اصیل وکفیل )بسیارسپاسگزارم

میرزا بنویس

سلام بزرگوار باید عرض کنم قسمت آخر که فرمودید بعد از کسر معافیت آنچه ماند مالیات شغلی شماست تصور میکنم اشتباه سهوی است آنچه میماند اعمال ماده 131 قانون مالیاتها میشود