درد دل

سلام

مشاورکانون سردفتران ودفتریاران : مدل اداری جدیدی برای دفاتراسنادرسمی طراحی میشود !

مشاورفناوری های نوین کانون سردفتران ودفتریاران گفت : به دنبال خلق مدلهای اداری جدیدی هستیم تاازطریق این مدلهابه عرضه بهینه خدمات به مردم دربسترفناوریهای نوین اقدام کنیم .

آقای مشاورفناوریهای نوین ! میشه لطفاجلوجلوبفرمائید چه خوابی برای مادیدین ؟! یعنی ماخیالمون راحت باشه که خودتون میخواین خلق کنید ؟! ما کاری نبایدبکنیم ؟! یعنی ما نبایدازخودمون مایه بزاریم ؟! اینجوری که شماازعرضه خدمات بهینه به مردم صحبت میکنید فکرکردم میخواین دوربعدی کانیدای ریاست جمهوری بشیدانشاالله ..!؟

نمیدونم چرا شما میخواین همه کاراروانجام بدین اما ما چهارستون بدنمون میلرزه ؟!!

والبته یه چیزائی هم راجع به اقدامات مناسب سال گذشته فرمودین !

اگرمنظورتون ازاقدامات مناسب درسال گذشته نصب دستگاه پوز باشه که شرمنده ...!! فقط برای گذاشتن رومیزوپوزش رو دادن خوبه .. میگیم مام پوز داریم ! والا یکی درمیون قطعه !!

درآخرآقای جهانگرداضافه کرده : تجهیزدفاتراسنادرسمی به اتوماسین اداری واستفاده ازابزاروامکانات ارایه خدمات الکترونیکی یکی ازراهکارهائی است که باید ازسوی این دفاترانجام شود .

شرمنده ! زکی ! آقای جهانگرد؟! داشتیم ؟! گفتم چرا چهارستون بدنمون میلرزه ها !! چراتوپو میندازی توزمین مای بیچاره ؟! فکرکردم قرارنبودازمامایه بزاری ؟! خودت گفتی میکنیم میکنیم !! بیاودرستش کن !! ازفرداباید بیافتیم دنبال صدجوراسکنراثرانگشت وپرینترلیزری واسکن چشم و ادیومتری و... هزارجورکوفت ومرض دیگه وبخریم وبزاریم تودفتر به خرج خودمون ! باچی ؟! بااین شندرغازحق الخون جیگرخوردن ؟!؟!

باباایول !

/ 2 نظر / 17 بازدید
جعفری دفتریار111تبریز

باسلام وعرض وادب اخلاص :لطفادرموردخبرجدیدماده 69 دفاتراسنادرسمی برایم بنویسید ممنونم

جعفری دفتریار111تبریز

باسلام یک سئوال :1-آیادفتریارقبل ازسردفترحق امضادفترراداردیاخیر! 2-درصورتیکه سردفترهفته هابه تکلیف قانونی خوعمل نکندودفترراامضائ ننمایدوظیقه دفتریارچیست ! ازراهنمائی حضرتعالی ممنونم