مرخصی دفتریاران

 

سلام .

 

باتوجه به اینکه مشکلات شغل دفتریاری ومصاعب آن روزافزون بوده وهموارنمودن آن ازعهده کانون سردفتران ودفتریاران خارج است وباتوجه به محدودیت زمانی وتنگی عرصه برروی دفتریاران محترم برآن شدم که پیش قدم شده ودرذهن همکاران معززجرقه ای ایجادکنم تاشاید به فکرآینده خودباشندودرراه همواری این مشکلات باهمکاری یکدیگرقدمی برداریم .

 

به مثل قدیمی یک دست صدانداردتوجه داشته باشید والبته شخصابه پیگیری ونتیجه گیری قدم به قدم مصاعب دفتریاری معتقدم وامیدوارم مشکلاتی که ازطرف شما رصد میشود بابنده وهمکاران دیگردرمیان گذارده شده تاباتقسیم وظایف کمکی کرده باشیم . درآخر نه بعنوان رهبریالیدر بلکه بعنوان برادرکوچکتروصاحب ایده وپیشقدم متوقع هستم که بنده رادراین مهم تنهانگذاشته وحداکثرکمک وهمکاری رابفرمائید.

 

مرخصی ومعذوریت دفتریاران :

 

درماده 24 قانون دفاتراسنادرسمی برای سردفتران ودفترایان محترم مرخصی پیش بینی گردیده وچگونگی استفاده ومدت آن موکول به آئیننامه مصوب وزارت دادگستری ومهیاشده ازطرف سازمان ثبت اسنادواملاک کشوروکانون سردفتران ودفتریاران دانسته است . باگشت وگذاروکندووکاو درآئیننامه مزبورغیرازموردمستفادازتبصره ماده 6 که درماده 47 قانون دفاتراسنادرسمی توضیح داده شده وفقط درموردسردفتراست درخصوص دفتریارمطلبی پیدانشد . حتی ماده 15 آئیننامه بند 4 ماده 6 وتبصره 2 ماده 6 ومواد 14 و 17 و 29 و20 و 24 و 28 و 37 و 53 مصوب 1354/10/17 نیزکمکی به این قضیه نکرده وآن را بغرنج ترنیز میکند وباعث سردرگمی بیشتر میشود .

 

 

درمیان این موادوآئیننامه هاکوچکترین فکر وپیش بینی برای حقوق ومزایای مدت معذوریت وبیماری ومرخصی دفتریاردفترخانه اسنادرسمی نگردیده و بطورکل آن رابه دست فراموشی سپرده اند .

درچنین مواردی بهترمی بود لااقل قانونگذارحداقل فکری ازاین بابت می کردتادفتریاروخانواده اش ازرنج اعساردرامان باشند .

 

درقانون کارایران مصوب 29 آبان سال 1369 وبموجب ماده 64 قانون مزبورهرشخصی میتواند سالیانه یکماه ازمرخصی باحقوق کامل بهره مندگرددوالبته درماده 73 آن سه روزمرخصی برای مواردمعین بااستفاده ازحقوق ومزایای کامل پیش بینی گردیده است . بموجب اصول قانون اساسی نیزجداکردن مردم براساس شغل ونژادوغیره ممنوع بوده وتمامی مردم دربرابرهم حقوق یکسان دارند . پس شغل دفتریاری ازحیث مزایاوبهره مندی هابرسایرمشاغل ممیزی نیست .

 

همچنین درقانون کارافغانستان نیزبموجب ماده 11 وماده 54 مرخصی راحق هرشخصی که کارمیکند دانسته وحداقل سالیانه 20 روز مرخصی تفریحی باحقوق ومزایای کامل رابرای تمام کارکنان پیش بینی کرده است . بماند که مرخصی را به چنددسته تفریحی وضروری وتقنینی و غیره ... دسته بندی کرده که درنوع خودجالب است ودرمواردمعین مرخصی باحقوق راحق افراد می داند. درحقوق انگلستان نیزحداقل 4 هفته درسال بادستمزدوحقوق کامل برای هرنفرپیش بینی گردیده است .

 

توجه داشته باشیدکه چنین حقی درواقع حق بدوی ماست وجزء حداقل هابحساب می آید مسئولیت احقاق حقوق مابرعهده کیست ؟ کانون سردفتران ودفتریاران یااداره ثبت ؟ تابحال بعنوان صاحب حق به مرجع بالادستی خودویاکارفرمای خودشکایتی کرده اید ؟ اگرنکرده اید پس همین امروزشروع کنید تاشایدبتوان سالهای بعدی به آن حق دست یافت ...

/ 9 نظر / 65 بازدید
اکبر قاسمی ثانی

باسلام هرچند شفافیت مقنن در تقنین ایده ال ومطلوب همگان است ولی درمستفاد از ماده 25 قانون فعلی ما اگر دفتری دفتر یاراول داشت وبه هرعلتی غایب شد تا دو ماه کفالت امور وی را باید خود سردفتر عهده دار شود پس قانون در زمان غیبت موجه دفتریارتا حداکثر دوماه ؛ سردفترِمافوق وی را اولی تر از سایرین در تقبل تصدی سمت معاونت خویش دانسته تا معاون سایر دفاتر. لذا اگر سردفتر انسان است واز انسانیتی مثل دفتر یار برخوردار است پس میتواند درک کند دفتر یار هم هزینه خانواده و... دارد وهمانطور که با مرخصی خود به دفتریار دفتر خود امید است نظر به اینکه با کار کردن و سروسامان دادن امور دفتر به توسط دفتریار(مانند قلب در بدن) چرخ دفتر چرخانیده میشود ومعاون در دفاترتوسط شخص سردفتر انتخاب میشود پس تعهد سردفتردر قبال هزینه های دفتریاردفترش حتی در مرخصی وی پررنگ خواهد بود وبعضا با صفاوصمیمیت حاصله وبا پیشنهاد سردفتر دیده شده 5 ماه مرخصی درمانی را شخص دفتریار درسه مقطع متناوب گرفته میشود تا سردفتر بجای دفتر یارمداومت نماید . دنباله...

اکبر قاسمی ثانی

باسلام مجدد حال بحث اینجاست که فرض بگیریم سردفترفعلی وی را انتخاب نکرده اگر در محل دفتر خانه خدمات و زحمات وی از سروجدان کاری بوده یک بحثی وروی دیگرامرغیراز این است که امید وارم هیچ یک از دفتریاران ؛ خودرا مشمول قسمت دوم این سخن نگردانده باشند وبنظر اینجانب در صورت غیبت دفتریار به مدت بیش از دو ماه وباعلت موجه قانونی ونه بهربهانه با استفاده از وحدت ملاک غیبت سردفتراصیل ؛ نصف نمودن در امد حاصله بین دو دفتریاربه توسط خودایشان بصواب نزدیک باشد هرچند در این ماه عزیزمعتقدم با در نظر گرفتن بقیه جوانب واینکه بیماری برای همه ممکن الوقوع است طبق حکم وجدان اخلاق نیکی کرده وبه دجله بیاندازیم بصواب نزدیکتروقربه الی الله باشد.

میرزا بنویس

باسلام و درود امیدوارم کسالت رفع و سلامتی به وجود حضرتعالی اعاده شده باشد .... بنظر حقیر در هیچ دوره ای و در تصویب هیچیک از قوانین دفاتر اسناد رسمی از سال 1316 تا کنون توجه به جایگاه دفاتر و حقوق و تکالیف و وظایفشان نشده زیرا اساسا نمایندگان محترم در آن دوران و حتی امروز بر اوضاع و احوال این حرفه اشنا نبوده و مسائل و مشکلات کتابت را درک نکرده اند .. ابتدا اقتباس و بعد ها هم در هرزمان فوریتی بر اثر یک موضوع حاد اجتماعی یا ضرورت اداری موجب نوعی اصلاح در مواد آن شده و بنیادی به قانون دفاتر نگاه نشده است .. هیچ یک از نمایندگان هنوز هم بخود اجازه نداده اند با دعوت از چند سردفتر معتمد و دفتریار نقاط ضعف قانون را شناسائی نمایند .... با این مقدمه باید عرض کنم با این قانون نه دفتریاران و نه سردفتران به حقوق حقه خویش دست نخواهند یافت زیرا در زمان تصویب هم متوجه وخامت اوضاع نبوده اند واگرنه باید در بخش مرخصی ها تامین حقوق سردفتر و دفتریار را بعهده کانون مینهادند تا هیچگونه اختلافی پیش نیاید و طرفین از حداقل حقوقی برخوردار باشند و فلسفه محدود بودن مرخصی ها هم همین است زیرا طبق قانون دولت یا کارفرما باید حقوق و مزایا

میرزا بنویس

باسلام و درود امیدوارم کسالت رفع و سلامتی به وجود حضرتعالی اعاده شده باشد .... بنظر حقیر در هیچ دوره ای و در تصویب هیچیک از قوانین دفاتر اسناد رسمی از سال 1316 تا کنون توجه به جایگاه دفاتر و حقوق و تکالیف و وظایفشان نشده زیرا اساسا نمایندگان محترم در آن دوران و حتی امروز بر اوضاع و احوال این حرفه اشنا نبوده و مسائل و مشکلات کتابت را درک نکرده اند .. ابتدا اقتباس و بعد ها هم در هرزمان فوریتی بر اثر یک موضوع حاد اجتماعی یا ضرورت اداری موجب نوعی اصلاح در مواد آن شده و بنیادی به قانون دفاتر نگاه نشده است .. هیچ یک از نمایندگان هنوز هم بخود اجازه نداده اند با دعوت از چند سردفتر معتمد و دفتریار نقاط ضعف قانون را شناسائی نمایند ....

میرزا بنویس

ادامه ... با این مقدمه باید عرض کنم با این قانون نه دفتریاران و نه سردفتران به حقوق حقه خویش دست نخواهند یافت زیرا در زمان تصویب هم متوجه وخامت اوضاع نبوده اند واگرنه باید در بخش مرخصی ها تامین حقوق سردفتر و دفتریار را بعهده کانون مینهادند تا هیچگونه اختلافی پیش نیاید و طرفین از حداقل حقوقی برخوردار باشند و فلسفه محدود بودن مرخصی ها هم همین است زیرا طبق قانون دولت یا کارفرما باید حقوق و مزایا را در ایام مرخصی تامین کند و چون ضررو زیان دولت و کارفرما مطرح است مدت منظور میشود در غیراینصورت اگر قرار باشد تامین حقوق با خود فرد باشد چه نیازی به محدودیت زمانی بود؟

طباطبایی اشکذری

با سلام و احترام به همه دوستان و با تشکر از شما دوست عزیز که در راه کاهش مصایب جامعه دفتریاری تلاش میکنید. جسارتا بنده نیز مواردی رو شفاها در روز انتخابات کانون و بعدا کتبا با خود آقای دکتر تویسرکانی مطرح کردم که قرار شد در کار گروه مربوطه بررسی بشه که فکر میکنم بهتره با شما هم در میان بذارم تا در صورت تمایل با هماهنگی بیشتر عمل کنیم. متن نامه عینا بشرح زیر است : بسمه تعالی محضر مبارک ریاست محترم سازمان ثبت واملاک کشور، جناب آقای دکترتویسرکانی با سلام و احترام، پیرو فرمایشات حضرتعالی در جلسه انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر ارایه مکتوب مصایب و مظالم تحمیلی به جامعه فراموش شده دفتریاران، به نمایندگی از اکثریت ایشان، موارد ذیل الذکر بحضورتان ایفاد میگردد: اول: ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه قرار بر آنست که دفتریار بعنوان نماینده سازمان در دفاتر انجام وظیفه نماید، شایسته تر آنست که انتخاب، گزینش و حتی جابجایی ( تبصره ماده 17 آیین نامه موادی از قانون دفاتر1354) دفتریاران تنها با نظر سازمان صورت گیرد نه معرفی و تنفیذ سردفتر

دفتریار

جناب آقای حسینی عزیز باتشکر از زحمات شما در این عرصه ما دفتریاران از شما نهایت تشکر و قدردانی را داریم . دفتریار 204 تبریز

ارجاسب مردانی

باسلام وعرض ادب.من هم بانظرات جنابعالی موافقم واز پیگیری شما تشکر می کنم.

دفتريار

با سلام وتشكر از دوست عزيزمان آقاي طباطبائي يك سوال از دوستان آيا نوشتن و ثبت سند در دفتر جاري وفق ماده 23 قانون دفاتر مي تواند از مصاديق اموري باشد كه سر دفتر به دفتر يار ارجاع مي دهد وآيا وظيفه دفتريار ثبت سند مي باشد در صورتي كه دفتر خانه كارمند ندارد