قدم به قدم تامکانیزاسیون دفاتر

سلام .

امروزیکی ازدغدغه های بیشترمسئولان وسران دفاترمکانیزه کردن سیستم دفاتروحذف بروکراسی وپروسه های وقت گیرودست پاگیراست . حتی دراینخصوص نظرخواهی هم انجام شده که ازنظرشخصی بنده نوع نظرخواهی کانون دراین زمینه جای اشکال است . مکانیزه کردن سیستم دفاترمانند راه رفتن برروی لبه تیغ است که هم میتواندبرای دفاترمشکل زا باشد و هم میتواند درجهت رفع مشکلات دفاترباشد . بنابراین بنده بعنوان برادرکوچک این جمعیت خدوم دراین خصوص پیشنهاداتی دارم که "قدم به قدم" مطرح میکنم وازشما صاحبنظران گرامی تقاضای همراهی وکمک دارم .

قدم اول پاسخ استعلام ثبت

باتوجه به مشکلات عدیده سران دفاتردراخذپاسخ استعلام بهترین روش درحذف بروکراسی ومراحل وقت گیرآن وهزینه های گزاف واضافی رفت وآمد وغیره که همه شمادوستان ازآن باخبرید سازمان ثبت بادادن یوزرنیم (User name) وپسورد (Password) به سران دفاترمیتواندبه سادگی اقدام به راه اندازی پورتال جدید نماید تا ازاین پس استعلامات بند ز وبازداشتی راازطریق سایت ارسال کرده وباگذاشتن فید (Feed) به ایمیل سران دفاترپاسخ آن راارسال نمایند . بدیهی است که سران دفاترهمگی دارای گواهینامه آی سی دی ال بوده ویاکارمندی متصدی کامپیوترکه امین نیزباشد هستند . پاسخ استعلام توسط سردفتر پرینت شده وجهت بایگانی درپرونده به اسنادالصاق میشود . بدیهی است جهت حذف مهربرجسته اداره ثبت میتوان از"کدرهگیری" استفاده کردتاازمشکلات احتمالی جلوگیری شود .  

/ 0 نظر / 18 بازدید