جزئیات عدم تصویب فوریت طرح ونظر نمایندگان

بسمه تعالی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما.طرح اصلاح قانون دفاتراسنادرسمی جهت تصویب فوریت مطرح میباشد.لکن طرح مذکور بدون درنظرگرفتن مواردکارشناسی تنظیم ومغایرت هائی باقانون اساسی داشته وحتی برخی ازمواد طرح  بایکدیگرمغایریت دارندکه بشرح زیربعرض میرسد

1-مواد23 و31طرح دارای بارمالی بوده ومغایراصل 75 قانون اساسی است وبایدبصورت لایحه تقدیم گردد.

2-تبصره ماده 25 طرح مذکورکه اختیارمجازات بدون مراجعه به محکمه رابه رئیس سازمان ثبت میدهدمغایراصل 36 قانون اساسی است که حکم مجازات واجرای آنرا فقط ازطریق دادگاه صالح وبموجب قانون مجازمیداند

3- مواد 1 و2 طرح مذکورمغایرماده 76 طرح پیشنهادی می باشدکه درمواد1و2کلیه اختیارات به رئیس سازمان ثبت داده شده وکلااختیارات رئیس قوه قضائیه حذف شده حال آنکه درماده 76 طرح پیشنهادی  تفویض اختیارتوسط رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت بلامانع اعلام شده آیااختیاری برای رئیس قوه قضائیه باقی ماده تا بتواند تفویض اختیارنماید.

 4-ماده 10 طرح پیشنهادی که به صرف صدورکیفرخواست علیه سردفتر، سازمان ثبت رامجازبه معلق نمودن سردفترودفتریار تاصدورحکم نهائی دانسته مغایرماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی است که محرومیت ازحقوق اجتماعی وتعلیق را منوط به صدورحکم قطعی دانسته است .

5-درماده یک طرح مذکور،دفاترازدواج وطلاق نیزدرمتن اصلاح قانون دفاتراسنادرسمی گنجانده شده است حال آنکه اولا برای دفاترازدواج وطلاق ، سال گذشته طرحی  درکمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که درنوبت مطرح شدن درصحن بوده وثانیا دفاترازدواج وطلاق فقط ازنظراسم شبیه دفاتراسنادرسمی میباشندو هیچ سنخیتی بایگدیگرندارند.مانند سازمان ثبت اسناد وسازمان ثبت احوال که ازنظراسمی شبیه یکدیگرندلکن ازنظرتشکیلات بایکدیگرکاملا متفاوتند.برای مثال سردفتراسنادرسمی حق ندارددفترثبت رااز محل دفترخانه خارج کندحال آنکه دفترازدواج می تواند آنرابه مجلس عقدببرد.  دفترازدواج وطلاق، دفتریار نداردلکن دفتراسنادرسمی الزامابایددفتریارداشته باشددفاترازدواج وطلاق نقشی دروصول مالیات وعوارض ندارندحال آنکه یکی ازوظایف دفتراسنادرسمی وصول وایصال مالیات وعوارض وحقوق دولتی است .

6-درماده 8 پیشنهادی سن بازنشستگی سردفتران اسنادرسمی را65 سال و دفاترازدواج وطلاق 75 سال درنظرگرفته شده .چرا؟

7-درماده 15 طرح مذکورفقط دفترگواهی امضاء مطرح شده وهیچ اشاره ای به گواهی امضاء الکترونیک نشده است .لذابایددرفرصتی مناسب وبدون تعجیل طرح مذکور موردبررسی قرارگیرد ولزومی به فوریت مشاهده نمیشود.

پ. ن بدون شرح (خداراشکربه نظر میرسد نمایندگان مجلس بسیار باهوش ودلسوز ونکته سنج هستند وحواسشان هست تا حق کسی پایمال نشود)

/ 0 نظر / 30 بازدید