جلسه یکشنبه 2/5/90 درکانون

سلام

دیروز جلسه با قرائت قران آغاز شد و جمعی ازاساتید و پیشکسوتان مانند تمام یکشنبه ها ازوقت زن وفرزند وخانواده وتفریح واستراحت خودزده بودندتا مشکلات جوانترهاوتازه کارهائی مثل ماراحل وفصل کنند وجوابگوی سوالات ورفع اشکالات باشند . این راکه دیدم دلم گرمترشد ودانستم که به خودم زحمت بیخود ندادم .

پس صبرکردم تاآخرجلسه وگذاشتم که جلسه سیرعادی وروال منطقی هریکشنبه خودراحفظ کند وسوالات یکی پس ازدیگری مطرح شدوجواب داده شد . اتفاقا ازاین صبرکردن خیلی هم استفاده کردم وچیزهای جدیدی شنیدم ویادگرفتم .

ازآنجائی که آقای عظیمیان سردفتردفترخانه 648 تهران قبلادرجریان خواسته من بوددردقایق پایانی وقت سخن گفتن خواستم وآقای عظیمیان هم بنده روپشت تریبون دعوت کردند .

صحبت کردن درمقابل اساتیدوپیشکوستان برای بنده خیلی سخت بود ولی چون تصمیم داشتم پس شروع کردم و به تعویق اعلام تعرفه ها طبق قانون اشاره کردم وباتوجه به وقت کمی که تاپایان جلسه مانده بود ازحضاردرخواست کردم که درجلسه آتی به این مسئله پرداخته شود والبته موردقبول آقای عظیمیان وحضارقرارگرفت !

برای جلسه آینده خیال دارم باکمک شما متنی کامل بنویسم و ازروی متن به تمام نکات اشاره کنم وچیزی ازقلم نیافتد . درضمن ازهمکارانی که میتوانند درجلسه آینده شرکت کنند خواهشمندم متنی آماده کنند و درجلسه حضورپیداکنند ودرخواست وقت کنند تا بتوانند دراین موردصحبت بیشتری کنند .

درآخر ازشما اساتید درخواست کمک دارم و میخواهم که دراین زمینه بنده روارشاد کنید وازراهنمائی دریغ نفرمائید .

باتشکر

/ 1 نظر / 18 بازدید
مهرداد

باتشکر از شما همکار محترم باز هم ما پشتی بان شما هستیم و هر کمکی که از دست ما برآید دریغ نخواهیم کرد 71تبریز