طرح جدید اصلاح موادی ازقانون دفاتراسنادرسمی

((بسمه تعالی))

نگاهی بر طرح جدید اصلاح موادی ازقانون دفاتراسنادرسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب 25/4/1354

 

مقدمه :

باتوجه به مشکلاتی که طرح اخیرارائه شده به مجلس چه ازنظر شکلی وچه از نظر ماهوی وایرادات لفظی متعدد ازنظراین حقیرداردوباوجوداطلاعات ناچیزاین حقیرووجوداستاید برجسته حقوقی درحوزه مجازی بااین حال به هرشکلی وظیفه خوددیده که نقدی براین طرح وموضوعات ومندرجات آن داشته باشیم تا اساتید برجسته موجودنیز نظرات بنده راموردنقد یاتکمیل بفرمایند تا هم بهره ای ازوجودایشان ببریم وهم رخصت تلمذی داشته باشیم . درآخر اگراشتباهی پیش آمده آن رابحساب اطلاعات ناچیزحقیرگذاشته وماراازنقطه نظرات خود بی نصیب نگذارید .

 

باتشکر

مرتضی کامیارفر

ماده 1-  ماده (2) قانون دفاتراسنادرسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب 25/4/1354 به شرح زیراصلاح میگردد :

ماده 2- اداره ومسئولیت دفترخانه اسنادرسمی برعهده سردفتراست که بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسنادواملاک کشورباجلب نظرکانون سردفتران استان وابلاغ رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب میشود . سردفتران ازنظرصلاحیت به سه درجه تقسیم میگردند .   

 

لفظ اداره ومسئولیت دراول ماده 2 ازنظرحقیر گنگی دارد وکل ماده را درابهام میبرد چرا که حیطه اداره ومسئولیت امورمالی دردفترخانه برعهده دفتریاردفترخانه میباشد و باچنین لفظی به نظرمیرسد حیطه مسئولیت سردفتر گسترش یافته و بارمسئولیت مالی ازدوش دفتریارحذف گردیده است .

ضمنا صلاحیت سردفتران توسط چه کسی معین میشود وبرچه اساس وضوابطی ؟ توسط کانون وبراساس سوابق شغلی ویاتوسط اداره ثبت وبراساس تحصیلات ؟ نتیجه این طبق بندی چیست ؟! آیا این طبقه بندی شامل سردفترانی میشود که ازتصویب این قانون به بعد ابلاغ دریافت میکنند یا شامل گذشتگان ؟

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
محمد

باتشکرازحضورسبزتان موفق باشیدوپاینده

beta

برو کاسه کوزتو جمع کن ببخشید البته