طرح جدید اصلاح قانون دفاتراسنارسمی قسمت 2

سلام .

 

ماده 2- دراین ماده عنوان نمایندگی سازمان ثبت راکه پیش ازاین دفتریاران باخودیدک میکشیدند حذف گردیده وغیاب سردفتردرآن لحاظ گردیده است . حال باید دیداین غیاب به موجب ابلاغ مرخصی است ؟ ویا سردفتر ازاین پس میتواند بموجب این ماده قانونی مسئولیت اداره دفترخانه رابه دفتریاراول محول وازمحل خدمت خود غیبت نماید ؟ ضمنا شرایط عمومی واختصاصی نحوه انتخاب وعزل است که طبق آئیننامه است . اما تاکنون آئیننامه روشنی مبنی بروظایف دفتریاران دیده نشده است . بهرحال باتوجه به مصلحت های دیده شده ازقبل وپیشینه ء اختلاف مابین سردفترودفتریار که بعضا دیده میشود وریشه درمسائل مالی دارند - به طور معمول - به نظر عزل دفتریاران توسط سردفترمعقول به نظر میرسد . به نظر حقیر شاید بهترمی بود به صورت معکوس چنین جمله ای نوشته میشد : شرایط عمومی واختصاصی نحوه انتخاب وعزل دفتریاران توسط قوه قضائیه و حدود اختیارات ،‌ تکالیف وحقوق مزایای آنان که با صلاحدید سردفتربه این سمت منصوب میشوند به موجب آئیننامه است .

 

ماده 3- دراصلاح این ماده نکات ظریفی درنظرگرفته نشده است . بموجب این ماده وازمنطوق آن برداشت میشود که دفتریاردوم دیگرمستحق دریافت حق بیمه تامین اجتماعی نبوده ووفق ماده 68 قانون دفاتراسنادرسمی همردیف سردفترودفتریاراول میباشد وازناحیه کانون سردفتران ودفتریاران بازنشسته میگردد وحقوق بازنشستگی دریافت میدارد حال آنکه به نظربنده کانون سردفتران به هیچ وجه زیربار چنین دینی نخواهد رفت ! اما به وضوح این امر دراین ماده تغییرکرده وآن را نمیتوان موکول به اشتباهات تایپی و غیره دانست ! به هرحال فراموش شده ه عبارت تکراری ((نحوه استفاده این اشخاص ازمزایای بازنشستگی بموجب آئیننامه ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد)) نوشته شود . واما درخصوص تبصره این ماده باید گفت بطورکل نقطه روشنی دراین طرح است که خیلی وقت است جای آن خالی است . گویا میتوان حتی سوابق دفتریاردومی راهم به آن اضافه نمود . علی الاصول میبایست سوابق ازدست رفته خیلی ازهمکاران درجائی لحاظ میگردید شخصا ازاین نکته خوشحام واما ابهامی درپرداخت مابه التفاوت کسورات بازنشستگی سابق وجوددارد همانطور که مستحضرید هرماهه 10 درصد حق التحریر به صندوق بازنشستگی کانون تعلق دارد که تقریبا هیچ وقت مقدارمعینی نیست درصورتی که حق بیمه وبازنشستگی آن ضریب مخصوصی داردکه پیشنهاد میکنم به جای این ابهام ضریب مخصوصی تعیین شود تادرصورت اجرای آن به مشکل برخورد نکند .

/ 6 نظر / 21 بازدید
فرزاد

سلام برخی از سردفتران از این طرح طوری استفاده کرده اند که این قانون مصوب 1354 میباشد در صورتیکه در سال 1373 اصلاح شده است وذکر این نکته لازم است که در ماده 16 اصلاحی طرح حذف حقوق قانونی دفتریار با زیرکی خاصی مطرح شده که بسیاری از دفتریاران در جریان نیستند

محمد

باسلام به نظراینجانب این طرح ازاساس دارای مشکل است چون هرکه از بیرون گود نگاه کندفکرمیکندکه این طرح راکانون سردفتران ودفتریا ران داده درحالی که این طرح توسط کانون سردفتران داده شده ودفتریاران هیچ نقشی درتدوین آن نداشته اند وازکوچکترین حقوق مدنی خوددرکانون محرومند لذاتصویب این طرح نقطه تاریکی در آن نهادباقی خواهدماندوباعث تاسف که حقوقدانانی د راین عرصه که حامی حقوق افراد بایدباشند این نهادمدنی رایکطرفه بنام خود مصادره ودست دفتریاران راکوتاه نمودند و این قطعا یک پیروزی برای انان نخواهد بود

محمد

البته فرزادجان واصلاحیه سال76که حق بازنشستگی دفتریاران راهفتاددرصد بازنشستگی سردفتر نمودنددر حالی که 5درصدازحقوق دفتریار جهت حق بیمه کسرشدتامساوی شوند!

مهدي سليمي

با سلام و عرض ادب و احترام با فرا رسيدن تابستاني ديگر با رنگي بس دلپذير ، با سلام و تبريك اعياد شعبانيه ، موفقيت و سربلندي شما همكار گرامي را آرزومندم ..

موسوی-35 ساله دفتریار

باسلام وخسته نباشید قبل از اظهار نظر خواستم چند سوائت مطرح کنم که پاسخ به ان ذهن مخاطبان را نسبت به موضوع روشن تر خواهد کردایا مشکل دفاتر اسناد رسمی عزل دفتر یاران توسط سردفتر یا بالالردن سن بازنشستگی برای جلب نظر عدهای خاص است ایا نمی توان از این پس اداره ثبت را کارخانه تولید دفتر یار نامید تکلیف دفتر یاران بعداز تصویب قانون چیست اداره ثبت نباید حامی دفتر یاران باشد

شیماحسنی

درخصوص شرایــت بازنشستکی دفتریاراول سوالاتی دارم