سوال عجیب

سلام .

میدونم که همگی درروزهای آخرسال کمی سرتان شلوغتراست ودغدغه های خودرادارید . من هم ازشمادوستان معذرت خواهی میکنم که پس ازاین همه مدت سر به وبلاگ خودم زدم و میخواهم ازشما سوالی بپرسم که وقت شمارامیگیرد . ضمنا پیشاپیش عیدتان مبارک :)

اما دل مشغولی این روزهای من رسیدگی به امور ۴ دفترخانه است . یکجا اصیل وسه جای دیگر کفیل .

چندشبی است که خوب نمیخوابم و همه اش بخاطر دیدن صحنه ای است که دردفترخانه ای که کفیل دفتریارآن هستم شاهدآن بودم .  

سوال :

آیادفتریارمتضامنامسئولیت گواهی امضاءراهم برعهده دارد ؟

اگرسردفتری امضای یک نفررابرروی ۵ برگهء مختلف گواهی کند ولی برروی همه یک شماره رابزند ویکباردردفترگواهی امضاء شماره بخوردوپنج هزینه پرداخت شود صحیح است ؟

بنده باید گزارش کنم ؟! نکنم ؟! تذکربدهم ؟! چه کنم ؟!

خواهشاارشاد فرمائید .

 

/ 1 نظر / 19 بازدید

سلام .مرتضی جان میگویند چون بدپیش آیدازبدتر بیندیش ! خداراشکرکن که سردفترنبستی ویک پله درموقعیت بهتری قرارداری !واسترس هایت کمتراست .تغییرشغل گزینه خوبی است مشروط براینکه بتوانی بلافاصله به شغل دیگری واردشوی . بنده درحال انجام این کارهستم اگرخدابخواهد.موفق باشید.