ورزش واجب ترازنون شب برای ما ...

سلام

هرروز راس ساعت هفت ونیم ازخونه میزنم بیرون ولی چه بیرونی !! درآپارتمان روبازمیکنم وآسانسورمنتظرمه بعدش توی پارکینگ تاماشینم تقریبا 10 قدمی برمیدارم . به لطف سازنده به خودم زحمت دربازکردن رونمیدم وریموت درروفشارمیدم تادربازبشه . بعدش حدودساعت 8 یاکمی دیرترمیرسم دفتر ! خداروشکر ! کسی جای من پارک نکرده ! ماشینو پارک میکنم وتاآسانسوردفترحدود 10 قدمی برمیدارم ! کلیدآسانسورومیزنم وبعدش تاپشت میزم ...

همین و همین .. هرروز ! رفت وبرگشت ... نه تحرکی ونه جنب وجوشی ! وقت تفریح هم که میرسه باماشین میریم مهمونی !

چنین روزمرگی شایدبرای خیلی ازهمکارانم مثل من پیش بیاد ! شماچه فکری برای خودتون کردید ؟ وقتش نیست بیشتربه فکرخودمون باشیم ؟!

زن وبچه دارید ؟! اشکال نداره ! بیاین یکم منطقی باشیم ..

اینجوری پیش بریم خیلی خوش شانس باشیم واهل سیگارو .. و... نباشیم حداکثر 20 سال دیگه (خیلی خودمونو دست بالاگرفتم بااین استرسی که داریم!!) زمینگیرمیشیم .

زمینگیرمیدونین یعنی چی ؟ یعنی برای کارای روزمره به زن وبچه باید آویزون باشیم ! (ببخشید صراحتاعرض میکنم !)

اونهااگرخیلی آدمهای خوبی باشن وبامعرفت باشن وخوب تربیت شده باشن ماروگوشه خونه سالمندان وبیمارستان رهانمیکنن ! زحمتمون رومیکشن !

ولی هیچ میدونین چقدرتوی زحمت میافتن ؟!

پس اگروقتی روبرای ورزش به خودتون اختصاص دادید وبااعتراض زن وفرزندروبرو شدید این مسائل روبراش بازکنید وبهش بفهمونید که فقط بفکرآینده خودتون وایشون هستید .

بخودتون هی بزنید ! اگرامروز شروع نکنید هیچ وقت شروع نمیکنید ! روزی فقط نیم ساعت ... لطفا

 

متشکرم

/ 1 نظر / 17 بازدید
سردفتر

می توانید به لینک کمیته ورزش کانون مراجعه کنید و کمی خبرهای ورزشی بخوانید چون این کمیته ظاهرا خیلی فعال است بعد اگر خواستید ورزش کنید شطرنج بازی کنید و اگر خیلی همت کردید به مراکز طرف قرارداد آنها بروید و با قیمتهای اعلام شده که زیاد با جاهای دیگر فرقی ندارد لذت ببرید .